Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

KẾ HOẠCH THÁNG 10/2018
  PHÒNG GD-ĐT CẦN GIUỘC                                                                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG TH PHƯỚC LẠI                                                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                           
      Số: 02/KH -THPL                                                                                                           Phước Lại, ngày 02 tháng 10 năm 2018
KẾ HOẠCH THÁNG 10/2018
 
I. NHIM V TRNG TÂM:
+ Chủ điểm: Nền nếp, kỷ cương Dạy và Học
1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc cuộc các cuộc vận lớn và phong trào thi đua “Xây dựng trường học xanh, sạch đẹp, an toàn”.
2. Tổ chức thực hiện tốt công tác huy động và duy trì sĩ số HS hiện có. Tập trung đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lương giáo dục như: Tăng cường công tác bồi dưỡng HS có năng khiếu tham gia các Hội thi cấp Huyện như Hội thi Sáng tạo ĐDDH, An toàn giao thông, tổ chức thao giảng-hội thảo các chuyên đề dạy học.
3. Tổ chức hoạt động thi đua dạy tốt – học tốt chào mừng ngày Bác Hồ gửi thư cho Ngành GD và ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ Nữ VN, thực hiện bước 1 của Hội thi GV giỏi cấp Trường.
4. Tập trung công tác kiểm tra nội bộ, chú trọng kiểm tra HĐSP giáo viên.
5. Hoàn thành việc thiết lập các loại hồ sơ sổ sách, xây dựng và triển khai các loại kế hoạch hoạt động của GV-NV, tổ khối chuyên môn, đoàn thể, nhà trường.
II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC  THỰC HIỆN
1. Công tác Chính trị, tư tưởng
- Tiếp tục triển khai sâu rộng, có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. CB-GV-NV tập trung  tu dưỡng, rèn luyện đạo đức tư cách, phẩm chất nhà giáo tích cực làm theo tư tưởng Bác Hồ trong các hoạt động hàng ngày. Triển khai thực hiện chuyên đề “Đoàn kết gắn bó với nhân dân, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.
- Tiếp tục  triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng Trường học xanh, sạch, đẹp và an toàn”;
- Giáo viên không lên mạng để chia sẻ những nội dung trai qui định của Ngành.Nghiêm cấm giáo viên binh luận, phát tán trên mạng về Công nghệ GD.
- Hạn chế việc đi trễ hoặc uống cà phê ở GV và có mặt đầy đủ vào ngày thứ hai để chào cờ.
2. Công tác tổ chức cán bộ
- Ra quyết định thanh lập Hội đồng thi đua, tiếp công dân… hoàn thiện các qui chế, qui tắc trong nhà trường. Bổ nhiệm TPT Đội.
- Rà soát, sắp xếp chương trình , thời khoá biểu, phân công nhân sự.
- Chuẩn bị các điều kiện thành lập Hội đồng thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường.
            - Thành lập Hội đồng các Hội thi Sáng tạo ĐDDH, GVCN giỏi, GVG cấp trường, thi vẽ tranh cấp trường, cấp Huyện, Sinh hoạt chuyên đề Tin học...
3. Công tác chuyên môn
            - Thực hiện văn hoá tuần: 6, 7, 8, 9, 10
           - Quản lý và đăng tin trên Website của trường.
            - Công khai theo TT 36/BGD-ĐT (Thuận)
            - Rà soát lại các qui định về thực hiện qui chế chuyên môn và vở cho học sinh (sổ giao việc về nhà, sổ báo bài …  không đung qui định).
            - Rà soát lại các loại sách cho học sinh như: Tiếng Anh, Tin học, Mỹ thuật..
            - Trang trí lại các khẩu hiệu trong khuôn viên, lớp học.
            - Kiểm tra lại nội qui các phòng chức năng (nhật ký phòng máy phải có)
- Thực hiện tốt việc duy trì sĩ số học sinh hiện có, đặc biệt coi trọng tính chuyên cần hàng ngày của từng học sinh, từng lớp. (Chuyên môn)
- Thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình  giảng dạy theo quy định của Bộ GD&ĐT, hướng dẫn cụ thể cho các tổ chuyên môn thực hiện nghiêm túc chương trình, thời khoá biểu.
- Hoàn thành việc thiết lập, cập nhật các loại hồ sơ sổ sách, xây dựng các loại kế hoạch hoạt động của các cá nhân, lớp, tổ chuyên môn. (qui định lại soạn giao án, cách ghi sổ dự giờ ...)
- Lưu trữ các hồ sơ của các Hội thi (Văn bản Phòng - Văn bản trường (kế hoạch - Quyết định- Bài thi- Báo cáo...))
- Rà soát thật kỹ các số liệu trường học như: số học sinh, số lớp, số nữ, chuyển đi, chuyển đến, bỏ học…
- Tổ trưởng chuyên môn cần hoàn chỉnh sổ kế hoạch tổ - Kế hoạch học kỳ I, kế hoạch học kỳ II, Kế hoạch BDTX cá nhân, kế  hoạch bồi dưỡng HS năng khiếu và phụ đạo HS còn hạn chế,lưu trữ các công văn chỉ đạo chuyên môn, lưu trữ các kế hoạch cá nhân các thanh viên trong tổ.
- Cấp nhật lại hờ sơ trường chuẩn (Thuận) và các bộ phận gởi các hồ sơ cho Thuận trong tuần sau.
- Tăng cường các hoạt động chuyên môn như: Thao giảng – dự giờ, chuẩn bị tốt cho hội thi GV giỏi cấp trường. Khuyến khích GV sử dụng giáo án trình chiếu trong thao giảng – dự giờ.Tổ chức Hội thi sáng tạo ĐDDH, thi vẽ tranh cấp trường chọn học sinh tham gia cấp Huyện.
- Tăng cường công tác phụ đạo và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu.
           -  Tiến hành bồi dưỡng theo kế hoạch đã định.
-  Tăng cường giáo dục truyền thống đia phương (giúp học sinh nắm lịch sử địa phương xã Phước Lại, các anh hùng liệt sĩ ở đia phương như Trần Chí Nam…)
-  Tăng cường công tác kiểm tra để nắm được những nội dung kiến thức học sinh chưa nắm chắc để có biện pháp uốn nắn, rèn rèn kịp thời cho học sinh.
-  Tiếp tục theo dõi, kiểm tra sàng lọc đội tuyển chính xác.
-  Chuẩn bị tốt các điều kiện viết và áp dụng SKKN,  thi GVG cấp trường.
-  - Xây dựng đề cương KTĐK môn Tiếng Việt, Toán khối 4-5.
- Tiếp tục rà soát, đối chiếu cập nhật, bổ sung các loại hồ sơ sổ sách liên quan đến công tác phổ cập giáo dục, hoàn thành việc thống kê  báo cáo chuẩn bị đón đoàn kiểm tra phổ cập huyện.
- Đón đoàn kiểm tra cấp Huyện (nếu có)
- Đẩy mạnh hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, chuẩn bị các điều kiện thao giảng tiết HĐNGLL vào tuần thứ 4 trong tháng.
4. Công tác kiểm tra nội bộ trường học
- Đẩy mạnh hoạt động tự KT của từng cá nhân và từng bộ phận công tác, chuẩn bị các điều kiện để đón đoàn kiểm tra đầu năm của PGD.
- Thực hiện công tác kiểm tra hồ sơ, giáo án giáo viên, hồ sơ sổ sách tổ khối chuyên môn.
- Tiến hành kiểm tra hoạt động sư phạm của 02 giáo viên.
5. Công tác thi đua
- Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Bác Hồ gửi thư cho Ngành Giáo dục và ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
- Thực hiện tốt các cuộc vận động lớn của ngành và phong trào thi đua “Xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn” bằng việc nâng cao chất lượng giảng dạy, tổ chức hoạt động giáo dục học sinh về truyền thống phụ nữ Việt Nam, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phụ đạo HS còn hạn chế, phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, xây dựng cảnh quan xanh sạch-đẹp; thực hiện tốt phong trào giúp đỡ học sinh khó khăn.
- Phát động các phong trào thi đua theo chủ đề tháng, chỉ đạo Công đoàn, Đội TNTP tổ chức thực hiện phong trào và đánh giá tổng kết theo đúng qui định.
 
6. Công tác tài chính – CSVC - Thư viện
a. Tài chính:
- Hoàn thành việc xây dựng kế thoạch thực hiện nhiệm vụ công tác Tài chính của trường học năm học 2018-2019.
- Theo dõi kịp thời các khoản thu chi ngoài ngân sách, đôn đốc công tác thu nộp BHYT, học phí 2 buổi (Kế toán + GVCN).
- Đối chiếu quý III, rà soát, kiểm tra tài chính trong ngân sách, báo cáo kịp thời với các cấp quản lý theo yêu cầu.
b. Thư viện Thiết bị:
- Phát động phong trào tự làm ĐDDH để bổ sung thêm thiết bị dạy học và phong trào góp sách xây dựng thư viện phù hợp với tình hình thực tế của trường. - Khẩn trường tu chỉnh, sắp xếp các kho sách, phòng đọc hợp lý. (xem lại có cần đặt báo không ?)
- Xây dựng, triển khai kế hoạch thi làm ĐDDH trong CB-GV.
C. Cơ sở vật chất – Lao động:
- Hoàn thành việc xây dựng kế thoạch thực hiện nhiệm vụ công tác CSVC – KT trường học năm học 2018-2019.
- Thường xuyên làm tốt công tác lao động dọn vệ sinh, xử lý rác.
- Thường xuyên nhắc nhở HS làm tốt công tác vệ sinh thân thể, vệ sinh lớp học (GVCN).
Tiếp tục chăm sóc cây cảnh và số cây mới trang bị ở các lớp.
7. Hoạt động các đoàn thể
- Hoàn thành việc thiết lập, cập nhật hồ sơ sổ sách, xây dựng và triển khai các loại kế hoạch hoạt động.
- Ổn định mọi hoạt động, tích cực tham gia có hiệu quả hoạt động dạy – học.
- Phối hợp chuẩn bị các điều kiện để tổ chức các hội thi trong GV – HS như: Hội thi văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam trong giáo viên và HS; thi GV giỏi cấp trường trong Giáo viên;  hội thi tìm hiểu an toàn giao thông trong học sinh.
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Bác Hồ gửi thư cho Ngành Giáo dục, ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
- Thành lập Đội cờ đỏ, đội phát thanh măng non, duy trì và thực hiện tốt, triển khai phát thanh, phát nhạc trong giờ ra chơi, thể dục có nhạc (TPT Đội). Xây dựng kế hoạch hoạt động và thành lập các câu lạc bộ.
8. Y tế học đường :
- Thực hiện chải răng ngậm thuốc hàng tuần .
- Chăm sóc sức khoẻ học sinh và lập kế hoạch phòng chống dịch bệnh trong trường học .
III. LỊCH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
- Ngày 25/10/2018: Họp Chi bộ .
- Ngày 24/10/2018: Duyệt hồ sơ tổ 1-2
- Ngày 25/10/2018: Duyệt hồ sơ tổ 3-4
- Ngày 29/10/2018: Duyệt hồ sơ tổ 5 và hồ sơ chuyên môn.
+ Dự giờ:
- Thời gian còn lại thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học, xử lí sự vụ.
Căn cứ kế hoạch này, yêu cầu các bộ phận cụ thể hoá bằng chương trình hành động và tổ chức thực hiện; tất cả CB-GV-CNV quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, có gì thay đổi nhà trường sẽ thông báo tại bảng ít nhất trước 01 ngày.
 
Nơi nhận:                                                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT Cần Giuộc (báo cáo);
- Chi bộ trường (báo cáo);
- Các bộ phận, đoàn thể (thực hiện);                                       
- Tổ khối chuyên môn (thực hiện);                                                                                                          Đặng Hoàng Tường Vi
- Lưu: VT.

CLICK VÀO ĐÒNG BÊN CẠNH ĐỂ TẢI KH THÁNG 10/2018: /Uploads/4039/files/K%c3%aa%cc%81%20hoa%cc%a3ch%20tha%cc%81ng%2010-2018.doc


 
Tác giả: NĐTV Nguồn: TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC LẠI
2018 © Trường Tiểu học Phước Lại
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An