Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Thông báo danh mục sách giáo khoa lớp 5 do các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện lựa chọn sử dụng từ năm học 2024-2025

Căn cứ Quyết định số 4088/QĐ-UBND ngày 25/04/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 5 do các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Long An sử dụng từ năm học 2024-2025.

Căn cứ công văn 2718/UBND-VHXH ngày 23/05/2024 của UBND huyện Cần Giuộc về triển khai Quyết định số 4088/QĐ-UBND ngày 25/04/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 5 do các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện lựa chọn sử dụng từ năm học 2024-2025.

Trường Tiểu học Phước Lại triển khai công khai danh mục sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện. Cụ thể như sau: