Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

TỔNG HỢP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN LẠI SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 CHO NĂM HỌC 2023-2024 VÀ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4 CHO NĂM HỌC 2023-2024

HỒ SƠ ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN LẠI SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 CHO NĂM HỌC 2023-2024 CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC LẠI:

1. KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU:  /Uploads/4039/files/1_%20K%e1%ba%bf%20ho%e1%ba%a1ch%20Nh
i%c3%aan%20c%e1%bb%a9u%20%c4%91%e1%bb%8dc%20v%c3%a0%20%c4%91%e1%bb%81%20xu%e
1%ba%a5t%20%c3%bd%20ki%e1%ba%bfn%20ch%e1%bb%8dn%20SGK%201%20cho%20NH%202023-20
24(2).docx

2. BIÊN BẢN TRIỂN KHAI VĂN BẢN: /Uploads/4039/files/2_%20Bi%c3%aan%20b%e1%ba%a3n
%20tri%e1%bb%83n%20khai%20v%c4%83n%20b%e1%ba%a3n%20ch%e1%bb%8dn%20l%e1%ba%a1i%
20SGK%20l%e1%bb%9bp%201(2).docx

3. BÁO CÁO NHẬN XÉT SGK: /Uploads/4039/files/3_%20BC%20NH%e1%ba%acN%20X%c3%89T
%20SGK%201.doc

4. PHỤ LỤC 2 TỔNG HỢP KẾT QUẢ: /Uploads/4039/files/4_%20Ph%e1%bb%a5%20l%e1%
bb%a5c%202%20TRUONG-%20L%e1%ba%a6N%202%20-%202023-2024-%20C%c3%94%20T
H%c3%9aY.xlsx

5. BIÊN BẢN ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN LẠI SGK LỚP 1: /Uploads/4039/files/5_%20TH%20PH
%c6%af%e1%bb%9aC%20L%e1%ba%a0I_BB%20CH%e1%bb%8cN%20L%e1%ba%a0I%20SGK%20L
%e1%bb%9aP%201-%202023-2024_%20C%c3%94%20TH%c3%9aY(1).docx


HỒ SƠ ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4 CHO NĂM HỌC 2023-2024 CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC LẠI:


1. KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU: /Uploads/4039/files/1_%20K%e1%ba%bf%20ho%e1%ba
%a1ch%20Nhi%c3%aan%20c%e1%bb%a9u%20%c4%91%e1%bb%8dc%20v%c3%a0
%20%c4%91%e1%bb%81%20xu%e1%ba%a5t%20%c3%bd%20ki%e1%ba%bfn%20ch
%e1%bb%8dn%20SGK%204%20cho%20NH%202023-2024.docx

2. BIÊN BẢN TRIỂN KHAI VĂN BẢN: /Uploads/4039/files/2_%20Bi%c3%aan%20b%e1
%ba%a3n%20tri%e1%bb%83n%20khai%20v%c4%83n%20b%e1%ba%a3n%20ch%e1
%bb%8dn%20SGK%20l%e1%bb%9bp%204%20NH%202023-2024.docx

3. BÁO CÁO NHẬN XÉT SGK: /Uploads/4039/files/3_%20TH%20PH%c6%af%e1%bb%
9aC%20L%e1%ba%a0I%20-%20%20B%c3%81O%20C%c3%81O%20G%c3%93P%20%
c3%9d%20SGK%20L%e1%bb%9aP%204%20NH%202023-2024%20-%20Copy.docx

4. PHỤ LỤC 2 TỔNG HỢP KẾT QUẢ: /Uploads/4039/files/4_%20TH%20PH%c6%a
f%e1%bb%9aC%20L%e1%ba%a0I%20_%20Ph%e1%bb%a5%20l%e1%bb%a5c%
202%20TRUONG%20T%c3%94NG%20HOP%20GUI%20PGD%20SGK%20L%e1%
bb%9aP%204.xlsx

5. BIÊN BẢN ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN SGK LỚP 4: /Uploads/4039/files/5_%20TH%20PH%c6%
af%e1%bb%9aC%20L%e1%ba%a0I_BB%20CH%e1%bb%8cN%20SGK%20L%e1%bb%9aP
%204-%202023-2024.docx

 
Tác giả: ĐHTV Nguồn: TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC LẠI
2018 © Trường Tiểu học Phước Lại
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An